335/2006. (XII. 23.) Korm. ren­de­let a nö­vény­vé­del­mi igaz­ga­tás szer­ve­ze­téről

Forrás: 
FVM hon­lap­ja

A Kor­mány az Al­kot­mány 35. § (2) be­kez­dé­sé­ben megál­la­pí­tott ere­de­ti jog­al­ko­tó ha­tás­kö­ré­ben, az Al­kot­mány 40. § (3) be­kez­dé­sé­ben fog­lalt feladat­kö­ré­ben el­jár­va, va­la­mint a nö­vény­vé­de­lem­ről szó­ló 2000. évi XXXV. tör­vény 65. §-a (1) be­kez­dé­sé­nek d) pont­ja alap­ján a kö­vet­ke­ző­ket ren­de­li el:

1. § (1) A növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 50. § b), d) és e) pontja tekintetében a Kormány növényvédelmi szervként a földművelésügyi és vidékfejlesztési minisztert (a továbbiakban: miniszter) jelöli ki.
(2) A Tv. 51. § c)-n) pontja tekintetében – az intézkedések megtételére jogosult – növényvédelmi szervként a Kormány a minisztert jelöli ki.

2. § (1) A Tv. 51. § a)-b) foglalt intézkedések megtételére jogosult növényvédelmi szervként a Kormány a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: MgSzH) területi szervét jelöli ki.
(2) A zöldség-, gyümölcs- és dísznövény-ellenőrzéssel kapcsolatos külön jogszabály szerinti feladatok ellátására a Kormány az MgSzH-t jelöli ki.
(3) A Tv. 35. § (1) bekezdése tekintetében növényvédelmi szervként a Kormány a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Mezőgazdasági Gépesítési Intézetét jelöli ki.

3. § A Tv. 53. § (4) bekezdése tekintetében a Kormány növényvédelmi szervként a települési önkormányzatot jelöli ki.

4. § Ha növényvédelmi szervként első fokon a jegyző jár el, akkor másodfokon az MgSzH területi szerve az eljáró hatóság.

5. § A Tv. 53. §-a (3) bekezdésének n) pontja tekintetében – a Tv. 60. § (1) bekezdésének b), c), valamint a (2) bekezdésének b), c) pontjai esetében, ha a cselekmény belterületen valósul meg – a Kormány növényvédelmi szervként a jegyzőt jelöli ki.

6. § (1) A Tv. 14. § (2) bekezdésében szereplő engedélyezési eljárás során az Országos Tisztifőorvosi Hivatal és az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség szakhatóságként jár el. A szakhatósági állásfoglalás megadásának határideje 6 hónap.
(2) A Tv. 37. §-a (1) bekezdésének b) pontjában szereplő engedélyezési eljárás során az Országos Tisztifőorvosi Hivatal és az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség szakhatóságként jár el. A szakhatósági állásfoglalás megadásának határideje 3 hónap. A védelem-egyenértékűség vizsgálata során a szakhatósági állásfoglalás határideje 2 hónap.
(3) A Tv. 37. § (2) bekezdésében szereplő engedélyezési eljárás során az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat illetékes megyei/fővárosi intézete szakhatóságként jár el.

7. § Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.