Rövid közlemény

2008/08/11 - 09:36Növényvédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzés

A Debreceni Egyetem (DE) Agrár és Műszaki Tudományok Centruma (AMTC)

Mezőgazdaságtudományi Kar (MTK

költségtérítéses

 

Növényvédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzést indít

 

»
2008/08/07 - 14:04A búzatermés világrekordja várható

Record World Wheat Crop Forecast

AgreWorld, Napi elektronikus hírek

Nemzetközi elôrejelzések szerint, 40 millió tonnás (6,6%-os) növekedéssel, a 2008–2009. mezôgazdasági évben a búza terméseredménye elérheti a 642 millió tonnát. A vetésterület 2,6%-kal nô.

»
2008/08/07 - 13:54A Pioneer új kukorica hibrideket bocsát ki

New Pioneer corn hybrids

AgreWorld, Napi elektronikus hírek

A DuPont Pioneer Hi-Bred vetômagszektor 2008-as terve:

»
2008/06/30 - 12:5178. ülését tartotta a MAE Agrárkemizálási Társasága

A Társaság 78. ülését Velencén, a Fejér Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságának épületében tartotta. Az ülést dr. Pálmai Ottó elnök nyitotta meg, üdvözölte az előadót és a Társaság tagjait. 

A napirend: 

1. dr. Gyulai Iván, az Ökológiai Intézet Alapítvány a Fenntartható Fejlődésért Intézet igazgatójának előadása. 

»
Veszélyben a katicabogár? A harlekinkatica (Harmonia axyridis Pallas) Magyarországon (Coleoptera: Cocci - nellidae) megjelenése 2008/05/30 - 10:26Veszélyben a katicabogár? A harlekinkatica (Harmonia axyridis Pallas) Magyarországon (Coleoptera: Cocci - nellidae) megjelenése

2008 februárjában a jelen írás szerzője egy Magyarországról korábban ismeretlen bogárfajt talált Budapest déli határától mintegy 2,5 kilométerre, Szigetszentmiklóson, a Ráckevei-Duna közelében.

 

A Kelet-Ázsiában őshonos harlekinkaticát (Harmonia axyridis) Észak-Amerikában és

Európában természetes ellenségként alkalmazzák üvegházakban és szabadföldi mezőazdasági kultúrákban a levéltetvek visszaszorítására. Mára azonban számos országban meghonosodott, és az őshonos katicafaunát veszélyeztető invazív fajjá vált, amelynek elterjedési területe egyre növekszik.

»
Új mérgező kártevő megjelenése Magyarországon 2008/05/30 - 10:16Új mérgező kártevő megjelenése Magyarországon

Összefoglaló: Archaria (= Sibine, = Stibine) stimulea (Clemens, 1860) kártevő csigalepkefaj megjelenése hazánkban (Lepidoptera: Limacodidae) 

Az Archaria stimulea (Clemens, 1860) csigalepkefaj hernyóit találtuk hazánkban Miskolcon 2007-ben. A polifág faj jól ismert Észak-Amerikában, ahol erdőkben, kertekben, mezőgazdasági területeken károsít.

Északnyugat-Európába behurcolva megtelepedett, elszórt kis populációi 2002-től jelentek meg, mára Lengyelországba is eljutott. Főleg dísznövényeken károsít üvegházakban, lakásokban, de nagyon lokálisan kertekben is él.

»
2008/05/23 - 10:52Növényvédelmi Klub - kirándulással

MEGHÍVÓ

A Magyar Növényvédelmi Társaság Növényvédelmi Klubjának

287. ülésére

KIRÁNDULÁS AZ MTA  MARTONVÁSÁRI KUTATÓ INTÉZETÉBE

»
2008/05/23 - 10:46A Környezetbarát Növényvédelemért Alapítvány pályázat

EGYETEMEK FIGYELEM!

 

A Környezetbarát Növényvédelemért Alapítvány pályázatot hirdet

a 2008-ban, nappali tagozaton végző egyetemi hallgatók számára.

 

A pályázat célja:

a környezetkímélő növényvédelem témakörben diplomájukat védő hallgatók jutalmazása és eredményeik közzététele a Növényvédelem szaklap hasábjain.

 

»
2008/02/22 - 07:50Kitüntetettek

A MAE Növényvédelmi Társaság Kitüntetettjei  2007-ben és a Dr. Szelényi Gusztáv Em­lé­ké­re Ala­pít­vány ki­tün­te­tett­jei 2007-ben 

Forrás:Növényvédelem, 2008. 2. szám

»
2007/11/24 - 08:27Cseber - csomagolóeszköz-begyűjtési rendszer

 

»
2007/11/05 - 08:26A Környezetbarát Növényvédelemért Alapítvány 2007. évi díjazottjai

A cikket elolvashatja, ha letölti a pdf-et.

»
2007/11/05 - 08:23A hazai agrár-felsőoktatás bölcsője Óváron

Kuroli Géza

Nyugat-Magyarországi Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Növényvédelmi Tanszék, Mosonmagyaróvár, Vár 2.

A cikket elolvashatja, ha letölti a pdf-et.

»
2007/09/19 - 14:11Felsőfokú növényvédelmi képzés a keszhelyi Georgikon Mezőgazdaságtudományi Karon

Lehoczky Éva

Pannon Egyetem, Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar, Növényvédelmi

Intézet, 8361 Keszthely, Pf. 71

»
2007/07/03 - 14:14Meggyantraknózis-járvány

Vajna László

MTA Növényvédelmi Kutatóintézete, 1525 Budapest, Pf. 102

e-mail: lvaj@nki.hu

»
2007/06/20 - 09:01A fungicidreezisztencia kérdésköre, különös tekintettel a lisztharmatgombákra

Dula Bencéné

Heves Megyei Mezôgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság

3300 Eger, Szövetkezet u. 6.

»
2007/05/22 - 07:25A növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény módosítása

20. § (1) A nö­vény­vé­de­lem­ről szó­ló 2000. évi XXXV. tör­vény (a to­váb­biak­ban: Ntv.) 5. § (3) be­kez­dé­se he­lyé­be a kö­vet­ke­ző ren­del­ke­zés lép:

»
2007/03/14 - 08:43Rövid összefoglaló az 53. Növényvédelmi Tudományos Napok rendezvényről

A ha­zai nö­vény­vé­de­lem nagy múl­tú, több, mint fél év­szá­za­da meg­ren­de­zés­re ke­rü­lő ese­mé­nye, az 53. Nö­vény­vé­del­mi Tu­do­má­nyos Na­pok cí­mű ren­dez­vény 2007. feb­ruár 20–21-én ke­rült le­bo­nyo­lí­tás­ra. Meg­tisz­te­lő, hogy a me­ző­gaz­da­ság e kiemelt fon­tos­sá­gú te­rü­le­tén a tu­do­má­nyos és gya­kor­la­ti ered­mé­nyek szín­vo­na­las köz­zé­té­te­lé­nek és vi­tá­já­nak a Ma­gyar Tu­do­má­nyos Aka­dé­mia és in­téz­mé­nyei ad­tak ott­hont.

»
2007/02/21 - 08:22274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és működéséről

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. § (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 30. §-a (1) bekezdésének b) pontjában, az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. § (2) bekezdésében, az állategészségügyről szóló 2005. évi CLXXVI. törvény 47. § (1) bekezdésében, az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49.

»
2007/01/23 - 14:39,,Az Év Kutatója'' pályázat

Pá­lyá­za­ti fel­hí­vás

az MTA Veszp­ré­mi Te­rü­le­ti Bi­zott­sá­ga mű­kö­dé­si te­rü­le­tén

a Veszp­ré­mi Aka­dé­miai Bi­zott­ság pá­lyá­za­tot hir­det

„AZ ÉV KUTATÓJA”

 

 

»
2007/01/23 - 14:37A biotechnológia hírei

A BIOTECHNOLÓGIA HÍREI

News in biotechnology

AGROW, 2006. november

»