Növényvédelem, 2016. 11. szám

Növényvédelem, 2016. 11. szám

TARTALOM


Merő Nándor, Tuba Katalin és Molnár Miklós: Cserebogárpajorok (Melolontha sp.) elleni védekezési kísérletek a bejcgyertyánosi
csemetekert területén    
Paróczai Márton, Nagy Viktória és Szabó Árpád: Takácsatkák elleni védekezés sajátosságai üzemi almaültetvényekben    
Pethő Ágnes és Janka Adél: Az Európai Unióban megújítás alá eső növényvédő szerek engedélyeinek felülvizsgálata    

Szemlecikk
Kámán-Tóth Evelin, Palkovics László és Pogány Miklós: Alternaria fajok által okozott kórfolyamatok élettana és molekuláris biológiája növényekben    

Krónika
Solymosi Péter: Fitofotográfiai tevékenységem negyven éves jubileuma    
Solymosi Péter: Adatok és gondolatok az MTA NKI Nagykovácsi Kísérleti Telepének történetéhez, különös tekintettel az 1980 és 1990 közötti időszakra   

Megemlékezés
Mikulás József: 20 évvel ezelőtt hagyott itt ben­nünket dr. Járfás József egyetemi tanár   

Mediterrán tájak jellegzetes növényfajai
Solymosi Péter: XVI. Gyomok    

Jogszabályfigyelő Molnár Jánostól   

Könyvismertetés
Vétek Gábor: Keszthelyi Sándor: Szántóföldi növények kártevői   


TABLE OF CONTENTS

Merő, N., Katalin Tuba and M. Molnár: Trials to control chafer grubs (Melolontha sp.) in the nursery of Bejcgyertyános    
Paróczai, M., V. Nagy and Á. Szabó: Specialities of mite management in apple orchards   
Pethő, Ágnes and Adél Janka: Revising the approval of pesticides under the EU renewal programme    

Review
Kámán-Tóth, Evelin, L. Palkovics and M. Pogány: Pathophysiology of plants challenged by Alternaria fungi    

Chronicle
Solymosi, P.: Forty years’ activity in the field of phytophotography    
Solymosi, P.: Contribution to the history of the Experimental Station at Nagykovácsi of the Plant Protection Research Institute of the Hungarian  Academy of Sciences, in particular regarding the time between 1980 and 1990

In memoriam
Mikulás, J.: Dr. József Járfás, university professor passed away 20 years ago   

Features of the characteristic plants in the Mediterranean Flora
Solymosi, P.: XVI Weeds   

Legislation review from János Molnár    

Book review
Vétek, G.: Sándor Keszthelyi: Field crop pests