Szaklap ismertető

A „Növényvédelem” c. lap első évfolyama 1925. március 15-én jelent meg. A II. világháborút követően 1949-ben szervezték újjá, majd a Földművelésügyi Minisztérium hatáskörébe kerülve 47 éve alapította a jelenlegi, havi rendszerességgel megjelenő szakmai folyóiratot.

A Növényvédelem szaklap tartalmilag szorosan kapcsolódik a termeléshez és a tudományos kutatáshoz. A növényvédelem területén hazánkban ez az egyetlen magyar nyelvű, lektorált, angol nyelvű összefoglalót is tartalmazó szakmai folyóirat, amelynek publikációit gyakran idézik a hazai és külföldi szakirodalomban, illetve referálják nemzetközileg elismert referáló folyóiratokban. Folyamatosan aktuális információt közöl a termesztéstechnológiai változásokról, az új kutatási eredményekről és a vonatkozó európai uniós igazgatási és jogalkotási eljárásokról.

Rendszeresen beszámol az egyes mezőgazdasági kutatóintézetekben  folyó szakmai munkáról, ismerteti azok eredményeit, gyakorlatban felhasználható tapasztalatait (pl. 2009. 12. sz. MTA Mezőgazdasági Kutatóintézete,  2010. 5. sz.: Mezőgazdasági és Biotechnológiai Kutatóközpont,  2010. 11. sz.: ERTI Erdővédelmi Osztály.

A kutatás és gyakorlat kapcsolatát fontosnak tartva, ezt különszámok kiadásával is elősegíti (pl. 2005: A magyarországi molylepkék gyakorlati albuma, 2007: Növényvírusok, viroidok, szatelitek osztályozása és nevezéktana, 20010: A Magyar Rovartani Társaság).

A növényvédelmi tevékenység és az ehhez kapcsolódóan megjelenő publikációk tartalma szorosan összefügg a növénytermesztés és az élelmiszerbiztonság kérdéskörével. Ezek az információk a szakmai közvéleményen túl széles körű társadalmi érdeklődésre is számot tartanak.

ÚTMUTATÓ A SZERZŐK SZÁMÁRA

A közlemények terjedelmét a mondanivaló jellege szabja meg, de ne legyen a kettes sor­távolságra nyomtatott szöveg a mellékletekkel együtt 15 oldalnál hosszabb. A kéziratot bevezető, anyag és mód­szer, eredmények (következtetések, köszönetnyilvánítás), irodalom fő fejezetekre kérjük tagolni és a Szerkesztőség címére 2 pld.-ban kinyomtatva + CD-n, vagy 2 pld.-ban kinyomtatva és elektronikus levélben bekül­deni. A köz­lemény címét a Szerző(k) neve, munkahelye és a rövid összefoglaló kövesse, a dolgozat az irodalommal fejeződjön be. A táblázatok és ábrák (címjegy­zékkel együtt) a dolgozat végére kerül­jenek. Csak jó minőségű, pauszpapírra rajzolt vagy laser­nyom­tatóval készült ábrát, illetve fekete-fehér fotót fogadunk el. Színes diát és színes fotót csak a borítóra kérünk. Belső színes ábrák elhelyezésére közlési díj befizetése vagy szponzor anyagi támogatása esetén van lehetőség.

Az angol nyelvű összefoglaló, illetve az e célra készült magyar szöveg új oldalon kezdődjön.
A kéziratban csak a latin neveket kérjük kurzívval (egyszeri aláhúzás vagy italic nyom­tatás) jelölni, egyéb tipizálás mellőzendő. A tech­nológia részbe szánt kézirathoz össze­fog­lalót nem kérünk. A Szer­kesztőség csak az előírásoknak megfelelő eredeti kéziratot fogad el.

A Szer­kesz­tő bi­zott­ság az internet hon­la­pok­ról szár­ma­zó ada­tok­ra va­ló hi­vat­ko­zá­so­kat nem tart­ja el­fo­gad­ha­tó­nak, ezért fel­hív­ja a Szer­zők fi­gyel­mét, mel­lőz­zék eze­ket. Ki­vé­telt ké­pez­nek az interneten „on-line” elér­he­tő tu­do­má­nyos fo­lyó­ira­tok, ame­lyek lek­to­rált, szak­mai­lag el­lenőr­zött dol­go­za­to­kat kö­zöl­nek. Az ezek­re tör­té­nő hi­vat­ko­zás ese­tén a szo­ká­sos bib­liog­rá­fiai ada­to­kat kell megadni.

A kézirat beadásával egyidejűleg kérjük a Szerző(k) személyi adatait (név, lakcím, munka­­hely, munkahely címe, telefon, fax, e-mail) meg­adni.